Semalt: Şu gün ulanyp başlamak üçin 10 sany mugt maglumatlary gözlemek gurallary

Web sahypasyny döwmek, belli bir mowzuk ýa-da mowzuk hakda köp mukdarda maglumat ýygnamak isleýän dürli markalaryň we uly kompaniýalaryň ulanýan çylşyrymly usulydyr. Web gözlemek programmalarynyň mehanikasyny öwrenmek gaty kyn, sebäbi maglumatlar dürli saýtlardan göz aýlamak plaginleri, ýörite usullar, HTTP we piton skriptleri bilen ýygnalýar.

Bu ýerde onlaýn onlaýn iň meşhur 10 gyryş gurallarynyň sanawyny berdik.

1. Gyryjy (Chrome giňeltmesi):

Scraper iň täze tehnologiýasy bilen meşhurdyr we programmistler üçinem, programmistler üçinem ajaýyp. Bu guralyň öz maglumatlar binýady bar we dürli web sahypalaryna girmegi we CSV-e eksport etmegi aňsatlaşdyrýar. Toolüzlerçe müňlerçe web sahypasy bu gural bilen hiç wagt ýok edilip bilner, we hiç hili kod ýazmak, 1000 API gurmak we beýleki çylşyrymly işleri ýerine ýetirmek zerurlygy ýok, sebäbi Import.io siziň üçin hemme zady eder. Bu gural Mac OS X, Linux we Windows üçin ajaýyp we maglumatlary göçürip almaga we çykarmaga we faýllary onlaýn sinhronlamaga kömek edýär.

2. Web hasyly:

“Web-Hasyl” bize köp maglumatlary döwmek üçin mümkinçilikler berýär. Köp maglumatlary gyrmaga we göçürip almaga kömek edýär we brauzer esasly redaktor. Bu hakyky wagtda maglumatlary alar we JSON, CSV görnüşinde eksport edip ýa-da Google Drive we Box.net-de saklap bilersiňiz.

3. Gaplaň:

Scrapy, gurluşly we tertipli maglumatlara we maglumatlary gözlemek usuly bilen real wagt maglumatlaryna aňsat girmegi üpjün edýän başga bir brauzer esasly programma. Bu programma bir APIL-de dürli çeşmelerden köp mukdarda maglumatlary gözläp biler we RSS, JSON we XML ýaly formatlarda ýatda saklap biler.

4. FMiner:

FMiner, bulut esasly programma bolup, hiç hili mesele bolmazdan maglumatlary çykarmaga kömek edýär. Bot garşy gorag çärelerini bot bilen goralýan web sahypalary arkaly gözlegçiniň üstünden geçýän Crawler diýlip atlandyrylýan proksi rotatoryny ulanar. FMiner ähli web sahypasyny aňsatlyk bilen guramaçylykly maglumatlara öwrüp biler we premium wersiýasy dört dürli gözleg bilen aýda 25 dollar töweregi bolar.

5. Geýim:

“Outwit” dürli saýtlardan maglumatlary çykarmaga kömek edýän meşhur web maglumatlary çykarmak guralydyr we netijeler hakyky wagtda alynýar. Bu, maglumatlaryňyzy XML, JSON, CSV we SQL ýaly dürli formatlarda eksport eder.

6. Maglumat gurallary paneli:

Maglumat gurallary paneli, köp sanly maglumat çykarmak aýratynlyklary bilen web gözlegimizi aňsatlaşdyrýan Firefox goşmaçasydyr. Bu gural sahypalary awtomatiki gözden geçirer we ulanmak üçin dürli formatlarda çykarar.

7. Irobotsoft:

Irobotsoft, çäklendirilmedik maglumatlary çykarmak aýratynlyklary bilen tanalýar we onlaýn gözlegleriňizi aňsatlaşdyrýar. Bu, alnan maglumatlaryňyzy Google elektron tablisalaryna eksport eder. “Irobotsoft” aslynda täze öwrenýänlere we hünärmen programmistlere peýdaly bolup biljek mugt programma üpjünçiligi. Maglumatlary buferlere göçürmek we goýmak isleseňiz, bu guraldan peýdalanmaly.

8. iMacros:

Güýçli we çeýe web gyryş guraly. Haýsy maglumatlaryň size we işiňiz üçin peýdalydygyny we haýsysynyň peýdasyzdygyny aňsatlyk bilen kesgitläp biler. Köp mukdarda maglumatlary çykarmaga we göçürip almaga kömek edýär we PayPal ýaly saýtlar üçin amatly.

9. Google Web Scraper:

Google Web Scraper bilen ähli maglumatlary sosial media web sahypalaryndan, şahsy bloglardan we habar beriş serişdelerinden alyp bolýar. Olary JSON görnüşinde ýazdyryp bilersiňiz. Bu gural yzygiderli çykarmakdan başga-da güýçli spam goragyny hödürleýär we ähli zyýanly programma üpjünçiligini we spamy enjamyňyzdan yzygiderli aýyrýar.

10. Göçürmek:

Göçürme gutapjyklar, AJAX we JavaScript bilen birleşdirilip bilner we talaplaryňyzy derrew gözlegçilere gönükdirip biler. Resminamalaryňyzy kesgitlemek we dürli formatlarda çykarmak üçin iň täze maşyn öwrenmek usulyny ulanýar. Bu Linux, Windows we Mac OS X ulanyjylary üçin amatly.